การจัดตั้งชมรมกีฬาประจำจังหวัด
ข่าวต่างๆ

1 มค. 2557: บิ๊กสุวัจน์นำโคราชแถลงจัดกีฬาแห่งชาติครั้งที่43 ประกาศชนิดกีฬาเอ็กตรีม

ขั้นตอน ทุกจังหวัดมี 2 หน่วยงานที่ต้องไปติดต่อคือ
- การกีฬาจังหวัด มีหน้าที่ประสานงานกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- สมาคมกีฬาจังหวัด มีหน้าที่ อนุมัติการส่งแข่งขันนักกีฬาของจังหวัดตัวเอง...

1. เข้าไปติดต่อขึ้นทะเบียนนักกีฬากับ การกีฬาประจำจังหวัด (กกท จังหวัด)
2. เมื่อได้รับการตอบรับแล้วก็ให้ดำเนินการจัดตั้งชมรมกีฬาประจำจังหวัด (ใช้แบบจัดตั้งชมรมกีฬา)
3. เมื่อได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ ก็กรอก "แบบขึ้นทะเบียนชมรมสมาชิกสมาคมฯ" ส่งไปที่สมาคมเอ็กตรีม
เอกสาร
ขอขึ้นทะเบียน
นักกีฬาสังกัด
สมาคมกีฬา
ประจำจังหวัด
1. ใบสมัคร ขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด
2. คำขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬำ
3. จดหมายขอความอนุเคราะห์ในการลงทะเบียนนักกีฬาเข้าเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาจังหวัด (ใช้อ้างอิง)
4. ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด

ตรวจเช็ครายชื่อนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนแล้วที่นี่
http://www2.sat.or.th/sportmanregis/sportmanRegis.asp
การขึ้นทะเบียน
นักกีฬาจังหวัด
 

  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด

1.
นักกีฬาจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ต้องขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด โดยปฏิบัติดังนี้

1.1

กรณีนักกีฬาเกิดในจังหวัด (ตามสูติบัตรของนักกีฬา) ให้นักกีฬากรอกใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬา สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดตามสูติบัตร จำนวน 2 ชุด พร้อมแนบเอกสารดังนี้

1.1.1

สำเนาสูติบัตร

1.1.2

สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

1.1.3

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

1.2

กรณีนักกีฬาศึกษาในจังหวัด (ตามสถานศึกษาของนักกีฬา) ให้นักกีฬากรอกใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬา สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด ตามสถานศึกษาของนักกีฬา จำนวน 2 ชุด พร้อมแนบเอกสารดังนี้

1.2.1

สำเนาสูติบัตร

1.2.2

สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

1.2.3

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

1.2.4

ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา

1.2.5

สำเนาใบระเบียนการศึกษา

1.3

กรณีนักกีฬาประกอบอาชีพในจังหวัด (ตามสถานที่ประกอบอาชีพของนักกีฬา) ให้นักกีฬากรอกใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬา สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด ตามสถานที่ประกอบอาชีพของนักกีฬา จำนวน 2 ชุด พร้อมแนบเอกสารดังนี้

1.3.1

สำเนาสูติบัตร

1.3.2

สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

1.3.3

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

1.3.4

ใบรับรองจากผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป

1.3.5

สำเนาบัตรประกันสังคม (กรณีสถานที่ประกอบการเป็นเอกชน)

2.

นักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนนักกีฬา สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด ตามสูติบัตรของนักกีฬาตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว ให้คงการขึ้นทะเบียนฯ ดังกล่าวไว้ แต่ถ้าเป็นการขึ้นทะเบียนนักกีฬา สังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด ตามสถานศึกษาและสถานที่ประกอบอาชีพของนักกีฬา ต้องทำการกรอกใบสมัครขึ้นทะเบียนฯ ใหม่ และแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 1

การย้ายจังหวัด
ขึ้นทะเบียน
นักกีฬา
การโยกย้ายจังหวัด เพื่อขึ้นทะเบียนนักกีฬา

ในการขึ้นทะเบียนนักกีฬาในครั้งแรกมีได้ 3 กรณีคือ
1. ตามสูติบัตร 2. ตามสถานศึกษา และ 3. ตามสถานประกอบการ

ส่วนการแจ้งย้ายจังหวัด จะย้ายได้เพียง 2 กรณีเท่านั้น
คือ ย้ายเพื่อไปขึ้นทะเบียนด้วยเงื่อนไข ตามสถานศึกษา หรือ ตามสถานประกอบการ

นักกีฬาที่อายุน้อยกว่า 18 ปี (ยังไม่สามารถทำงานได้ตามกฎหมาย)
จะเหลือเพียงแค่ทางเลือกเดียวคือ ย้ายเพื่อไปขึ้นทะเบียนด้วยเงื่อนไข ตามสถานศึกษา เท่านั้น
เอกสารจัดตั้ง
ชมรมกีฬาจังหวัด
1. เอกสารตัวอย่างสำหรับจัดตั้งชมรมจากจังหวัดตราด
2. แบบฟอร์มจัดตั้งชมรมกีฬา
3. รายงานการประชุมก่อตั้งชมรมกีฬาโรลเลอร์สปอร์ต (บางที่ต้องใช้บางที่ไม่ต้องใช้)
4. ใบสมัครสมาชิก
5. แบบขึ้นทะเบียนชมรมสมาชิกสมาคมฯ
เงื่อนไขจัดตั้ง
ชมรมกีฬา
ข้อมูลในการกรอกรายละเอียดชมรม – กลุ่ม
1 . ชมรม – กลุ่ม ใดๆต้องมีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คนขึ้นไป
2 . มีการคัดเลือกประธานชมรม – กลุ่ม ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยสมาชิกกลุ่ม (ประธานลงนาม
ในช่องแรกของใบรายชื่อ)
3 . ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
ส่งพร้อมใบรายชื่อของชมรม – กลุ่ม กลับยังเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
4 . สมาชิกทุกคนในชมรม – กลุ่ม ลงชื่อต่อจากประธานตามจำนวนสมาชิกที่มี
...................................................……………………………………………………………………..
สถานที่ติดต่อสมาคมฯ
สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
Head Office : อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 8 ถ.พระรามที่ 4 ข.สีลม ข.บางรัก กทม. 10500
Office : ห้อง 253 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน 286 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
Tel / Fax 089-7822199
เอกสารในงาน
สุพรรณบุรีเกมส์

1. ระเบียบการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม สำหรับสุพรรณบุรีเกมส์
2. แบบแจ้งรายชื่อนักกีฬา และผู้ควบคุมทีม
3. แบบแจ้งจำนวนนักกีฬา และผู้ควบคุมทีม

4. คู่มือสำหรับนักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา Roller Sports

5. กฎการแข่งขัน Speed Skate จาก FIRS

6. กฎการแข่งขัน Freestyle Slide

7. Freestyle Slide Technical Chart
8. Update Slide Technical Chart from China
9. กฎของ Freestyle Classic Slalom และ Speed Slalom ENG
10. กฎของ Freestyle Classic Slalom และ Speed Slalom Thai
11. กฎของการแข่งขัน Freestyle Battle
12. Freestyle Classic Slalom and Battle Technical Chart

Link สำคัญ

- การกีฬาแห่งประเทศไทย
- ชมรมสเก็ตฟรอสวีลส์
- สมาคมกีฬาเอ็กตรีม
- การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์

เบอร์โทร กกทจังหวัดต่างๆ

จังหวัดที่
มีตัวแทนแล้ว
คือจังหวัดที่ทำ
ตัวหนาไว้

ใครสนใจลง
ที่จังหวัดไหนให้
รีบเข้าลงทะเบียน
ข้อมูลอ้างอิง: http://www.sat.or.th/th/contact/contact-sport-center.aspx?id=1

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5

1 ระยอง
038-614929

2 จันทบุรี
039-321166


3 ฉะเชิงเทรา
038-517209

4 ชลบุรี
038-282969

5 ตราด
039-523055


6 นนทบุรี
02-5951784


7 ปทุมธานี
02-5012914


8 สมุทรปราการ
02-3151115


9 สมุทรสงคราม
034-717217

10 สมุทรสาคร
034-429254

11 สระแก้ว
037-425019

12 นครนายก
037-314484

13 ปราจีนบุรี
037-216308

14 กรุงเทพมหานคร

1 สุพรรณบุรี
035-555634


2 กาญจนบุรี
034-624437

3 ชัยนาท
056-476643

4 นครสวรรค์
056-221065

5 พระนครศรีอยุธยา
035-245254

6 ราชบุรี
032-321917

7 ลพบุรี
036-412620

8 สิงห์บุรี
036-507177

9 สระบุรี
036-226119

10 อ่างทอง
035-851506

11 อุทัยธานี
056-503079

12 เพชรบุรี
032-427198

13 นครปฐม
034-275742

14 ประจวบคีรีขันธ์
032-603759
1 นครราชสีมา
044-932109


2 กาฬสินธุ์
043-814505

3 ขอนแก่น
043-220949

4 ชัยภูมิ
044-816223

5 นครพนม
042-503525,042-513305

6 บุรีรัมย์
044-602086,044-611325


7 มหาสารคาม
043-777494,043-777794

8 มุกดาหาร
042-613827,042-615364

9 ยโสธร
045-714761

10 ร้อยเอ็ด
043-512925,043-515925

11 เลย
042-814901

12 ศรีสะเกษ
045-633327

13 สกลนคร
042-732064

14 สุรินทร์
044-514656

15 หนองบัวลำภู
042-378492

16 หนองคาย
042-422635

17 อุดรธานี
042-242635


18 อุบลราชธานี
045-841655

19 อำนาจเริญ
045-523181

20 บึงกาฬ
042-492776
1 สงขลา
074-326810


2 กระบี่
075-630508


3 ชุมพร
077-506404

4 ตรัง
075-230535

5 ปัตตานี
073-460106

6 นครศรีธรรมราช
075-347359

7 นราธิวาส
073-532146

8 พังงา
076-460503,076-460609

9 พัทลุง
074-671653

10 ภูเก็ต
076-250110

11 ยะลา
073-222762

12 ระนอง
077-822737

13 สตูล
074-723746

14 สุราษฎร์ธานี
077-283668
1 เชียงใหม่
053-112306,053-112045

2 กำแพงเพชร
055-722317

3 เชียงราย
053-713004


4 ตาก
055-517625

5 น่าน
054-751950

6 พะเยา
054-484362


7 พิจิตร
056-990345

8 พิษณุโลก
055-321275,055-321068

9 เพชรบูรณ์
056-737096

10 แพร่
054-531418

11 แม่ฮ่องสอน
053-612921

12 ลำปาง
054-223048


13 ลำพูน
053-535498

14 สุโขทัย
055-651079

15 อุตรดิตถ์
055-817708,055-817710

 

by ชมรมสเก็ตฟรอสวีลส์
นายสืบสกุล พรหมบัญพงศ์
O81 92O 17OO
suebsakul@skate-plus.com
www.skate-plus.com