MashowMan เทป 10 น้องอินซ์ สเก็ตสลาลม

รายการมาโชว์แมน Ma Show Man เป็นรายการเกี่ยวกับกีฬา
เป็นการสัมภาษณ์น้องอินซ์ กันต์ชนก สว่างศรีเกี่ยวกับการเล่นสเก็ตสลาลม
และมีการสัมภาษณ์การทำกีฬาของนายสืบสกุล พรหมบัญพงศ์ถึงแนวทางการพัฒนากีฬาจนมาถึงจุดนี้
แบ่งเป็น 4 ตอนตามลิงค์ด้านล่างนี้

Facebook Comments

About

View all posts by