TSS2011 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

จากการรวมตัวกันของกลุ่มคนกลุ่ม หนึ่งที่หลงใหลในกีฬาสเก็ตสลาลม โดยมีจุด มุ่งหมายร่วมกันคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของกีฬาสเก็ตให้คนทั่วไปเห็น เปลี่ยนทัศนะ คติของคนทั่วไปให้ได้รับรู้ว่าสเก็ตไม่ใช่กีฬา ที่เป็นแหล่งมั่วสุมในสิ่งที่ผิด แต่เป็นกีฬาที่ สนุกสนาน ท้าทาย เป็นวิธีการออกกำาลังกาย อีกวิธีหนึ่ง ทั้งยังสามารถเล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย ความคิดและอุดมการณ์ทั้งหมดได้ขยายออกไป จากเพียง กลุ่มเล็กๆก็ค่อยๆขยายกว้างขึ้น แล้วก่อเกิดเป็นความร่วมมือ ในปี 2011 นี้ การแข่งขัน Thailand Slalom Series จึงได้เกิดขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้นักกีฬาได้มาร่วมกันแสดงพลัง ความสามารถ และได้มีการพัฒนาตัวเอง อยู่เสมอ นักกีฬาสเก็ตจากหลายๆจังหวัดทั่วประเทศให้ความสนใจและเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้เป็น จาำนวนมาก ทาำให้การแข่งขันในครั้งนี้เกิดความครึกครื้น ตื่นเต้นและท้าทายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้องค์ ประกอบของงานนี้ครบสมบูรณ์ โดยคาดว่าผลจากการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนา คุณภาพของนักกีฬาและกีฬาสเก็ตให้ไปสู่ระดับโลก เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเอง ครอบครัวและ ประเทศได้ สุธาสินี ทีฆะบุตร บรรณาธิการ

TSS 2011 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

Facebook Comments

About

View all posts by